دکتر محمد والی پور

متخصص روانپزشکی


مشاوره تلفنی و خصوصی

آدرس مطب و برنامه هفتگی

مشاورۀ خانواده و ازدواج

استخدام پرستار

مرکز تخصصی مشاوره خانواد

درمان اعتیاد

چگو نه الکل را ترک کنیم ؟

شكايات منجر به مراجعه
خلق افسرده
عصبي شدن
بي خوابي
عوارض جسمي مصرف الكل (زخم معده، گاستريت،بيماري كبدي)
حوادث وجراحات ناشي از مصرف الكل
بیمار ممكن است گاهي اوقات مصرف الكل را منكر شوديا مقدار آن را كمتر از معمول گزارش كند.
مشكلات قانوني يا اجتماعي ناشي از مصرف الكل (مشكلات زناشويي، ازدست دادن شغل)
علايم بازگيري الكل (تعريق، لرزش، كسالت صبحگاهي، توهمات و تشنج)
خانواده ممكن است زودتر از بيمار تقاضاي كمك كند (براي مثال تحريكپذير بودن در منزل، ازدست دادن شغل)
علائم تشخيصي
نشانههاي مصرف مضر الكل
مصرف زياد الكل
تداوم مصرف باوجود صدمه جسمي واضــــح (براي مثال بيماري كبدي، خونريزي گوارشي)، صدمه رواني (نظير اضطراب وافسردگي ) ياعواقب اجتماعي (نظير از دست دادن شغل)
نشانههاي وابستگي به الكل
مشكل در كنترل كردن مصرف الكل
علاقه وافر به مصرف الكل
تحمل (نوشيدن مقادير زياد الكل بدون ظاهرشدن مسموميت )
بازگيري (اضطراب، لرزش، تعريق پس ازقطع مصرف )
براي برخي بيماران كه فاقد موارد بالا مي باشند، كاهش مصرف الكل ممكن است مطلوب باشد.

تشخيص افتراقي
علايم اضطراب يا افسردگي ممكن است با مصرف زياد الكل رخ دهد.
همچنين مصرف الكل ميتواند اختلالهاي ديگري نظير ترس از مكانهاي عمومي، ترسهاي اجتماعي و اختلال اضطراب منتشر را پنهان كند. به همين دليل است که افرادي که اضطراب اجتماعي دارند براي فائق آمدن بر مشکلشان به مصرف الکل روي مي آورند. افراد مبتلا به PTSD نيز اينچنين هستند. به طور کلي اختلالهاي مصرف الکل با ساير اختلالهاي روانپزشكي همبودی بالايي دارد.
اطلاعات مورد نياز براي بيمار وخانواده
۱) وابستگي به الكل يك بيماري جدي است. قطع يا كاستن از مصرف الكل فوايد رواني وجسمي را به همراه دارد.
۲) نوشيدن الكل در طي حاملگي ميتواند به كودك صدمه بزند.
۳) دربرخي موارد مصرف مضر الكل، حتا اگر علايم وابستگي وجودنداشته باشد، كاهش يا قطع مصرف هميشه مطلوب است .
۴) براي بيماراني كه دچار وابستگي به الكل هستند، هدف فقط ترك الكل است.
۵) عود مصرف امري شايع است. کاهش ياقطع مصرف اغلب نيازمند اقدامات مکرراست. نتيجه اقدام، بستگي به انگيزه واعتماد به نفس بيمار دارد.

مشاوره با بيمار و خانواده
۱) براي كساني كه خواهان توقف فوري هستند:
روز مشخصي رابراي توقف مصرف تعيين كنيد.
با بيمار در مورد روشهاي اجتناب از مصرف و همچنين راههاي مقابله با موقعيتهاي مشكل (نظير برخوردهاي اجتماعي يا حوادث استرس آور) به بحث بپردازيد.
براي كمك به بيمار درجلوگيري از مصرف الكل، درباره روشهايي براي كنار آمدن با حوادث استرس آور بدون استفاده از الكل ويا طرز برخورد و پاسخگويي به دوستاني كه هنوز الكل مينوشند، طرحهاي خاصي ارايه دهيد.
اعضاي خانواده يا دوستاني را كه از قطع مصرف الكل حمايت ميكنند، شناسايي كنيد.

۲) درصورتيكه كاهش مصرف الكل هدفي عاقلانه تر به نظر مي رسد،( يا درصورتيكه تمايلي به قطع ندارد):
درباب هدفي معين براي كاهش مصرف با وي مذاكره كنيد (همچون اينكه بيش از دوبار در روزالكل مصرف نكند ودرهر هفته دوروز از مصرف الكل احتراز كند).
به بحث درمورد استراتژيهاي احتراز يا كنار آمدن با موقعيتهاي خطرناك (همچون موقعيتهاي اجتماعي، حوادث استرس آور ) بپردازيد یا آنها را برای درمان نزد روانپزشک ببرید.به معرفي روشهاي مراقبه شخصي و رفتارهايي كه متضمن مصرف بي خطرتر الكل ميباشند بپردازيد (همچون محدود كردن زمان، نوشيدن آهسته تر الكل ).

۳) براي بيماراني كه درحال حاضر علاقهمند به قطع يا كاستن از مصرف نيستند:
آنها را طرد يا سرزنش نكنيد.
مشكلات طبي ويا اجتماعي ناشي از مصرف الكل را برايشان روشن كنيد.
براي آينده قرار ملاقاتي بگذاريد تا دوباره به بحث درمورد نوشيدن الكل بپردازيد.
برخوردي غير داورانه داشته باشيد.

۴) سازمانهاي خودياري (همچون (الکلی های بی نام Alcoholics Anonymous اغلب مفيد مي باشند.
درمان دارويي
براي بيماراني كه از علايم بازگيري خفيف رنج ميبرند:
پايش مكرر
حمايت
اطمينان بخشي
مصرف مايعات به حدكفايت وتغذيه مناسب كافي بوده، نياز به دارو نميباشد.
بيماراني كه علائم محرومیت یا ترک را درحد متوسط نشان مي دهند:
نيازمند مصرف همزمان بنزوديازپين هستند.
سم زدايي دراكثر اين موارد ميتواند به صورت سرپايي ودرمنزل انجام شود.

در مواردي كه بيماردر خطرمحرومیت یا ترک پيچيده است :
(براي مثال: سابقه تشنج يا دليريوم ترمنس، مصرف بسيار زياد و تحمل فراوان سومصرف مواد مشخص چندماده، اختلال رواني يا جسماني همراه وشديد) و حمايت اجتماعي نيز ندارد يا اينكه در خطر خودكشي است، سمزدايي بايد به صورت بستري انجام شود.
- مصرف كلرديازپوكسايد به ميزان ۱۰ ميلي گرم توصيه ميشود. دوز اوليه را بايدبراساس شدت علايم بازگيري تجويز كرد و محدوده اين دوزاژ را ميتوان از ۵تا ۴۰ ميلي گرم چهارباردرروز درنظر گرفت. تجويز چنين مقاديري مستـلزم نظارت نزديك وماهرانه پزشك است.
گرچه از رژيم درماني زير به صورت فراگير استفاده ميشود، با اين وجود انتخاب دوزاژ وطول مدت درمان منوط به شدت وابستگي به الكل وعوامل فردي (همچون وزن، جنس و عملكرد كبد) است:
روزاول ودوم: ۳۰-۲۰ ميلي گرم چهار بار در روز
روزسوم وچهارم: ۱۵ ميلي گرم چهار بار در روز
روزپنجم: ۱۰ ميلي گرم چهار بار در روز
روزششم: ۱۰ ميلي گرم چهار بار در روز
روزهفتم: ۱۰ ميلي گرم دو بار در روز

تجويز داروهاي بيمار بايد توسط خانواده صورت گرفته ودر دست بيمار نباشد. درغير اينصورت سومصرف بنزوديازپين يا مصرف بيش از اندازه آن محتمل خواهد بود.
مصرف تيامين (۱۵۰ ميلي گرم درروز، دردوزهاي منقسم ) به صورت خوراكي به مدت يكماه توصيه ميشود. از آنجايي كه تيامين خوراكي ناكافي است، درصورت بروز علايم زير، بيمار را به سرعت به مركزي برسانيد كه امكان تزريق وريدي اين ويتامين رادارا هستند.آتاكسي، گيجي، اختلال حافظه، دليريوم ترمنس، كاهش درجه حرارت، افت فشار خون، افتالموپلژي (فلج عضلات چشمي) يا ازدست دادن هوشياري.

- نظارت روزانه در طي روزهاي اول الزامي است. پس از آن ميتوان دوز دارو را تنظيم و ارزيابي كرد كه آيا بيمار دوباره مصرف الكل را ازسرگرفته است يا خير و يا اينكه آيا علايم بازگيري جدي وجود دارد. اضطراب وافسردگي اغلب همراه با مصرف الكل وجوددارد. بيمار ممكن است جهت درمان اين دواختلال به طور خودسرانه از الكل استفاده كرده باشد.
- چنانچه علايم افسردگي واضطراب با گذشت يك ماه از قطع مصرف همچنان باقي بود يا افزايش يافت به روانپزشک مراجعه كنيد. در درمان افسردگي براي چنين مواردي داروهاي ‎مهاركننده جذب سروتونين (SSRI) همچون فلوكستين برداروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي ارجح هستند، چراكه داروهاي گروه دوم با الكل تداخل دارند.
- از آنجايي كه احتمال سومصرف بنــزوديازپينها دراين موارد بالا است، استـــفاده از اين داروها دردرمان اضطراب توصيه نميشود.
- دي سولفيرام ممكن است در بعضي موارد درتداوم ترك الكل كمك كننده باشد، اما نيازي به استفاده معمول نيست.

مشاوره با متخصص
بازگيري شديد از الكل (همراه با توهم وناپايداري سيستم عصبي خودكار) ممكن است نياز به بستري دربيمارستان واستفاده ازدوز بالاتر داروهاي ضداضطراب داشته باشد.
درصورت وجود اختلال روانپزشكي شديد يا بقاي علايم اختلال روانپزشكي پس از سم زدايي وقطع مصرف، مشاوره با روانپزشك را مدنظر قرار دهيد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، ساختمان سپاهان ، طبقه 4
تلفن : 32241146 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

هما [ 1394-05-18 ]
واقعا یعنی راهی برای ترک الکل نیست؟؟منم عاشق کسی شدم که الکلیه.هر شب اینقدر میخوره تا بیهوش میشه.همیشه هم تصادف میکنه و ماشینشو داغون میکنه.یه روزم میترسم خودشوبه کشتن بده.

محسن [ 1394-05-03 ]
 - اولین مرکز تخصصی ترک اعتیاد به الکل با مجوز شهرداری در خیابان استاد حبیب‌اللهی 2 ماهی است که آغاز به کار کرده. 

محسن [ 1394-05-02 ]
دوری از افرادی که باهاشون میخورید حتی اگر فامیل یا دوست نزدیک شما هستند.در ضمن بجای ترک یکباره سعی کنید ترک تدریجی را امتحان کنید.همزمان با ترک جایگزینی برای آن پیدا کنید تا تصور نکنید وقت اضافه دارید و باید پر کنید انرا

محسن [ 1394-05-02 ]
دوستان فقط یک راه قطعی و دایمی وجود داره .از این سایت کمک بگیرید.ان آلله جواب بگیرید www.iranaa.org فقط باید فرد الکلی واقعا بخواهد .التماس دعا

اهورا [ 1393-11-14 ]
سلام کار بینهایت سختیه دوستان اما ظاهرا شدنی،حداقل برای کسانیکه سخته بطور کامل کنار بزارن کمش کنن،من هفده سال خوردم،الان خدا هم شاید در عجب باشه که زنده ام، بازم میخورم اما کم و کم و باز هم کمتر.

نواب مومنی [ 1393-10-25 ]
با سلام به شما.من روان شناسم مهمترین عامل برای ترک کردن یک الکلیسم پیدا نمودن یک روزنه میباشد پس ما باید در خانه و خانواده این روزنه ها را به وجود بیاوریم سخته ام شدنیه رها کردن این افراد جرم بی مسيو لیتی ما را بیشتر میکند. در الکلی شدن این افراد ما نیز نقشی داشته ایم.

ابوالفضل [ 1393-10-13 ]
سلام بچه ها زیادی به نا امید نشید کاری نیس که اصلا نشه من خودم تا 4 ماه پیش هر شب مست بودم و با رفیقام تا 3و4 صبح تو کوچه پس کوچه ها میگشتیم یه هو به خودم اومدم دیدم زندگیم داره نابود میشه شروع کردم به کم کردنش وبعد ترکش اینو بدونید تا رفیق عرق خور داشته باشید ترک بی ترک

راه حل واقعی [ 1393-10-05 ]
اگر کسی مشروب خوار باشد و نتواند مشروب خواری را ترک کند اهل دلی این آیات را بر ظرفی پاک و پاکیزه که مصرف نشده باشد با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و سپس آن نوشته ها را شسته و آب آن را به شراب خوار دهد چنان که نداند محبت مشروب از دل او بیرون رود و در تمام مدت عمر به سر شراب خوردن نرود. آیات ۱ الی ۷ سوره مدثر : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ...................................... ...................................... دوستان گلم من که با این کار جواب گرفتم ،یه دونه داداشم چند سالی بود که مصرف میکرد ومن داغون داغون،خیلی دعاش میکردم ،هر موقع مصرف میکرد من به جای اون شرمنده خدا میشدم و براش از خدا طلب عفو میکردم ،البته راه های روانشناسی هم بلد بودم اصلا به روش نمی آوردیم که داره چیکار میکنه ،فقط غیر مستقیم از عاقبت الکل بهش میگفتم ،ضمن اینکه خیلی بهش محبت میکردم والان خدارا شکر خیلیییییییی بهتر شده ،شما هم با اعتقاد راسخ این کار رو انجام بده جواب گرفتین داداش منم فراموش نکنید و براش دعا کنید .....دوستتون سارا

آبی دریا [ 1393-09-01 ]
آقایان روان پزشک که فقط تئوری پردازی میکنید الکلی ها نیاز به دارو ندارند نیاز به درمان دارند چطور کسی که چندین ساله که با الکل در حالات مختلف روحی خاطره داره و بعضا تسکین برخی از درداشه طی چند روز بتونه کنار بگذاره بیاییم واقع بین باشیم و فرصت ترکو ازشون نگیریم .

غم [ 1393-08-28 ]
میلاد جان ؛ با خودم عهد کردم اگه این راهی که گفتی جواب بده همه عمر دعا گوت باشم همسر من بیست و سه ساله میخوره اما هنوز امید دارم....

pejman [ 1393-08-21 ]
va raghigh kardane mashroob (pain avordane darsade alkohol) tadriji va socialize shodanba citalopram therapay

میلاد [ 1393-08-18 ]
من سالیان سال به هر مناسبتی باشه میخورم.تجربه من میگه هر وقتی که دوست ندارین مشروب بخورین قبلش با غذا خودتون رو سیر کنید.صد در صد جواب میده

ارزو [ 1393-03-31 ]
سلام باران جان منم دقیقا شرایط تو بخدا بستوه اومدم خدااایاکمکم کن!

masum [ 1393-03-08 ]
من 15سالمه بابام خيلي وقته مشروب ميخوره بچه ها دعام كنيد بابام مشروبو بذاره كنار بقران هر روز تو خونمون با مامانم دعوا ميكنن داداشم هنوز8سالشه اونم ديگه روحيش كلا خراب شده بقران نميدونم بالاخره عاقبت منو داداشم چي ميشه فقط از خدا ميخوام كمكمون كنه چون ديگه نميخوام هر روز بابامو ببينم كه نزديكه مرگ ميشه ااااااااااااااي خدا كمكم كن خواهش ميكنم..................

بهمن [ 1392-12-21 ]
بابا این چرت و پرتا که میگین چیه؟؟؟؟؟من 15 ساله دارم میخورم باهاشم حال میکنم زن و زندگیمم دارم هر شبم میخورم اما به اندازه.شبی 2 تا پیک ویسکی یا شراب.سالم سالمم هستم.باهاشم پسته میخورم حال میکنم.مشروب خوری جنبه میخواد و به قول خیام عزیز که عاشقشم میگه بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود.....آره این چرت و پرتا رو هم ننویسید اونایی هم که زیاد میخورن از من بهشون نصیحت باهاش زیاد سیگار نکشید بعدشم جنس خوب مصرف کنید مثل شراب ناب شیراز یا ویسکس و یا عرق خوب و مطمعن.100 سالم با اصول هرشب بخورید هیچیتون نمیشه و همیشه ترگل و رگل میمونید......

محسن پویا [ 1392-09-23 ]
از مطالب شما بهره مند شدم امیدوارم بتونم ازشون استفاده کنم

سانیا [ 1392-07-10 ]
همسر من هم اعتیاد به الکل داره. چند وقت پیش داشتیم از هم جدا میشدیم. 3سال از بهترین روزای عمر منو سوزوند. بعد قول داد که تو برگرد من ترک میکنم. ترک هم کرد. ولی کمتر از یه ماه. الان هم باز میخوره. نظرهای شماها روهم که میبینم ، میفهمم ترک توی کار نیس. معتاد بازم میره سمتش. پس باید فکری واسه خودم بکنم. عمرم رفت پای اعتیاد آدمای ضعیف النفس!

غریبه [ 1392-07-01 ]
سلام من خودم مصرف نمیکنم ولی یکی که عاشقشم وهمه ی زندگیمه چندوقته میخوره 3ماه بود گذاشتش کنار ولی 1هفتس بدجوری شروع کرده بخوردن نمیدونم چیکار کنم برام دعا کنید

کوشولووووو [ 1392-05-04 ]
سلام من یه داداش دارم که الان چند ساله که داره میخوره.دیشب نشستم وباش گریه کردم.بابام پزشک ولی نتونسته.با هر منطق تنبیه هر چی که شما فکرش میکنید فایده نداشت.بابام هم شروع کرد پا به پاش خوردن شاید دش بسوزه.ولی فایده نداره.براش دعا منید همین یک داداشو دارم.دوست دارم یه انجمن تشکیل بدم شاید بشه این افراد ترک کنن

یک نفر [ 1392-04-29 ]
روز نهمه - بعد از سه ال مصرف اتانول ( الکل گندم ) بدک نیستم - کلرودیازپوکساید تو ترک خیلی کمک می کنه

پيمان [ 1392-03-19 ]
سلام خيلى دلم گرفته ده سال اعتياد به الكل دارم از هجده سالگيم الان شب پنجممه نخوردم واسم دعا كنيد نجات پيدا كنم تو اين ده سال شايد صد بار ترك كردم اما..خدايا كمكم كن آخرين بارم باشه

;کارشناس [ 1392-02-21 ]
باسلام ممنون از مطلب مفیدتون.درصورت امکان برنامه عملیاتی پیشگیری ودرمان الکل رابر روی سایت بگذارید متشکرم.

میلاد [ 1392-01-29 ]
من 5 سال هروز الکل میخوردم الان یه هفته گذاشتم کنار هیچ اذیتم نشدم بخدا نابود میکنه ادمو نرید سمتش که از مواد هم ضررش بیشتره

miladsoltani252@yahoo.com [ 1391-12-25 ]
khoda hame alkoliaro nejat bede kash hichkas vase avalin bar masrafesh nakone

سحر [ 1391-11-08 ]
باران جان منم به مشکل تو گرفتارم خدا به ما صبر بده ما یک روز نقش قربانی یک روز تقش مجازات کننده و یک روز نقش ناجی رو برای همسر الکلیمون بازد میکنیم ولی همه اینها بی فایده است مگر خودش بخواد ترک کنه.واقعا نمیدونم باید از کی کمک بخام

گیتا [ 1391-09-17 ]
با سلام من یک وقت مشاوره میخواستم

baran [ 1391-07-09 ]
سلام خسته نباشید دوستان خدا به همه کسانی که تو خانوادشون یه فرد الکلی دارن صبر بده. من قبل از ازدواجم اصلا تا حالا مشروب هم ندیده بودم خانواده خودم نه اهل سیگار نه مشروب نبودن.اما بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم مصرف کننده است تا یه مدت افسرده شدم و بدون اینکه به خانواده ام بگم این بار سنگین رو تنهایی به دوش کشیدم. حتی همسرم رو تهدید کردم که ازش جدا میشم ولی فایده نداشت. کم کم فهمیدم اولویت اول افراد الکلی اول مشروبه بعد خانواده. هنوزم دارم می سوزم و می سازم نمی دونم باید چیکار کنم. خدایا کمکم کن خدایا صبر بده خدایا من جز تو کسی رو ندارم که دست یاری به سوم دراز کنه

رها [ 1391-05-08 ]
سلام من رها هستم یک ساله بخاطر تنهایی های زیاد وافسردگیم گرفتارالکل شدم اما جدی ترکشو شروع کردم ولی فک کنم تنهایی نشه.دعا کنید که بشه

سیمین اسدیان [ 1390-11-09 ]
نیاز به تماس باشماجهت کمک به ترک الکل یک دوست .

محمد [ 1390-10-20 ]
این کارها که گفتی تنهایی قادر به انجامش نیستم

ماندانا [ 1390-08-22 ]
سايت خيلي پر محتوا و جالبي داريد.ازتون بسيار سپاسگزارم.همسرم در خورد ن مشروب زياده روي مي كنه .( .از توصيه هاتون بهره مي برم.

مهدی [ 1390-06-26 ]
خیلی مفید بود می خواستم اگه بشه تلفن مطب شما را داشته تا مشاوره داشته باشم

الوق دره [ 1390-02-26 ]
من جوانی 16 ساله بودم که با 4 نفر از دوستانم مشروب خوردن رو شروع کردم اول با نصف چشمه مست میشدیم بعد از گذراندن 4 سال که هر روز میخوردیم الان با خوردن یک 4لیتری مست نمیشویم الان من یک چشم و کبد خودم رو از دست دادم الان خیلی پشیمانم

donia [ 1389-09-08 ]
فوقلعاده بود.

sahar [ 1389-07-23 ]
in rahe hal haee k shoma lotf kardin va eraee dadin dar sorati emkan pazir khahad bod k fard khodesh khhane tarke alkol bashe man vaghean nemidunam chetori mitunam dustam ro k kheili dusesh daram az alkol va sugar jodash konam??????????/

مسعود [ 1389-07-02 ]
الکل با دارو ترک نمیشه تبدیل به اعتیاد دارویی میشه

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات وسواسیبرنامه هفتگیمشاوره ازدواجصفحه اصلیاختلالات اضطرابیاختلالات خلقیاختلالات رفتاری کودکاننشانهای جسمی روانپزشکیروان پریشیهاشناخت شخصیت افرادنوروفیدبکمطالب و مقالاتخواباعتیاداختلالات جنسیسایتهای دیگرتقویت حافظهپیامهای کاربرانسوالات پزشکینرم افزار ا ندروید وبسای